Hallitus 2024

Hallituksen kokoonpano sekä yhteystiedot kaudelle 2024. Sivun lopussa yhdistyksen tiedot sekä yhdistyksen säännöt.

hallitus jäsenikoni

Elina Heino-Lehtimäki

Puheenjohtaja

pj(at)tfs.fi

hallitus jäsenikoni

Jali Honkanen

Varapuheenjohtaja

hallitus jäsenikoni

Janne Kinnunen

Rahastonhoitaja & Jäsenvastaava

rahastonhoitaja(at)tfs.fi
jasenvastaava(at)tfs.fi

hallitus jäsenikoni

Mikko Kähönen

Hallituksen jäsen

hallitus jäsenikoni

Sami Pulkkinen

Hallituksen jäsen

hallitus jäsenikoni

Sami Rissanen

Hallituksen jäsen

hallitus jäsenikoni

Elmeri Kivipato

Hallituksen jäsen

Seuran työntekijät

Nimi Nimi

Titteli


Tampereen Frisbeeseura ry
Kotipaikka: Tampere
Y-tunnus: 2688920-7

Yhdistyksen säännöt
1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tampereen Frisbeeseura ry. Sen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja virallinen kieli suomi.

2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää frisbeeurheilua ja levittää sen harrastusta, edistää kilpailutoimintaa, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia, hankkii tarvittavia välineitä, antaa tietopuolista opetusta sekä toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja ja juhlia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia ja maksullisia huvitilaisuuksia saatuaan niihin tarvittaessa viranomaisilta asianmukaisen luvan sekä vastaanottaa lahjoituksia. Lisäksi yhdistys välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta frisbeeurheilutarvikkeita.

3§ Yhdistyksen jäsenet

Varsinaisiksi jäseniksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannatusjäseneksi voivat liittyä hallituksen hyväksynnällä muihin frisbeeyhdistyksiin kuuluvat yksityishenkilöt, muut yksityishenkilöt, rekisteröityneet yhdistykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen kokous voi kutsua hallituksen yksimielisen esityksen perusteella ja yhdistyksen kokouksen 3/4 äänten enemmistöllä kunniajäseneksi henkilön, joka on osoittanut erityistä harrastusta yhdistystä ja sen pyrkimyksiä kohtaan, tai joka on muuten erityisesti ansioitunut frisbeeurheilussa.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, mikäli hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kuuden kuukauden kuluttua sen erääntymisestä. Hallitus voi erottaa jäsenene, mikäli tämä on jättänyt täyttämättä velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisen jäsenen on suoritettava yhdistykselle vuosittain syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Kannatusjäsenen on suoritettava vuotuinen kannatusjäsenmaksu. Kunniajäsen ei ole maksuvelvollinen. Jäsenmaksujen suuruuden, kannattavan jäsenen osalta kuitenkin ainoastaan vähimmäismäärän suuruuden, vahvistaa yhdistyksen syyskokous. Jäsenmaksu on suoritettava yhdistykselle toimintavuoden maaliskuun 31. päivään mennessä.

Uuden varsinaisen ja kannatusjäsenen liittyessä yhdistykseen voidaan periä myös liittymismaksu, jonka suuruuden erikseen molemmille jäsenryhmille päättää syyskokous.

6§ Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään yksi muu jäsen. Hallituksen koko on maksimissaan 8 henkilöä. Näiden lisäksi hallitukseen voidaan valita korkeintaan 4 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

7§ Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä. Varajäsenillä on aina läsnäolo- ja puheoikeus.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

9§ Tilikausi ja tilintarkistus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 7. valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet
 8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnatarkastajat
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11§ Äänivalta yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Asia ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, jossa arpa ratkaisee. Äänestykset ovat avoimia.

Näiden sääntöjen muuttamiseen, samoin kuin päätökseen yhdistyksen purkamisesta vaaditaan, että asia on käsitelty yhdistyksen kokouksessa ja että vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä on ratkaisua kannattanut. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

12§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla sähköposteilla tai yhdistyksen virallisilla internetsivuilla.

Ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä neljänkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

13§ Yhdistyksen varojen käyttö

Jos yhdistys purkautuu, käytetään sen varat näiden sääntöjen 2§:n mukaisen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättäneen kokouksen tarkemmin päättämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

14§ Lain noudattaminen

Näiden sääntöjen ohessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa yhdistyslakia.

15§ Muuta

Yhdistyksellä on oikeus julistaa kilpailutulokset ja luettelo pelaajista valitsemallaan tavalla. Osallistuessaan yhdistyksen kilpailuun jäsen suostuu siihen, että hänen tuloksensa julkistetaan.